ผลงานที่ผ่านมา : ไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ : พหลโยธิน 56