ผลงานที่ผ่านมา : ไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ : บ้านคุณอัมพร เพชรเกษม 81