ผลงานที่ผ่านมา : ไม้ผนังและไม้ฝ้า : โครงการ 15 Gate