งานทำบุญบริษัท ประจำปี 2019 SRL & TEG

งานทำบุญประจำปี 2019 บริษัท เซอร์เรียล ลิฟวิ่ง จำกัด และ บริษัท ไทยเอนเนอยี่ กรุ๊ป จำกัด