ครอบฉาก ไม้ผนังไทซัน (สีไม้สัก)

รหัสผลิตภัณฑ์ : GWA203 – 1 – CY05

ผิวหน้า ลายเรียบ (K4)
สีไม้สัก (Teak)

ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 40 x 40 มิลลิเมตร
ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 1.6 x 1.6 นิ้ว

ยาว :  3.00 เมตร