ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์


บริษัท เซอร์เรียลลิฟวิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) และ บริษัท ไทยเอนเนอยี่ กรุ๊ป จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า“บริษัทฯ”) ผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย ไม้เทียม ภายใต้แบรนด์ THAISUN (ไทซัน) เป็นเจ้าของ และผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าใช้บริการ เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ โปรดระงับการเข้าชม และ / หรือการใช้บริการเว็บไซต์นี้.

การจำกัดความรับผิด
บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย ของข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ทั้งนี้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ เท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับรอง รับประกันหรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ในเนื้อหาข้อมูลหรือการให้บริการต่าง ๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์เหล่านั้น
ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชม หรือใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความ เสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงไม่รับผิดต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวทุกกรณี

ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่า บริษัทฯ และบุคคลที่สามเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะได้รับการ จดทะเบียนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ โดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ฯ

ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์รับรองว่า ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ นั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และไม่ถือเป็นความลับหรือเอกสิทธิส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบที่จะตรวจสอบถึง ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ด้วย) เว้นแต่จะถูกจำกัดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์
ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือเนื้อหาใน เว็บไซต์นี้หรือกระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการรายอื่น

ความรับผิดของผู้ใช้บริการ
ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการเข้าชม และ / หรือใช้เว็บไซต์ ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนายความ และ / หรือค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี) ให้แก่ บริษัทฯ

กฎหมายที่ใช้บังคับ
การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ จะนำนโยบายฉบับปรับปรุงแก้ไขมาประกาศให้ทราบในเว็บไซต์นี้ นโยบายฉบับนี้ไม่มีความมุ่งหมายในการก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญา หรือสิทธิตามกฎหมายอื่นใด รวมถึงไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทฯ ทั้งที่เกิดจากบุคคลอื่น หรือในนามของบุคคลอื่น

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562