ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันไม้เทียม THAISUN

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และ มาตราฐานการติดตั้งไม้ THAISUN
1. สินค้า รับประกัน 15 ปี สำหรับการใช้งานปกติในถิ่นพักอาศัย และ 10 ปีสำหรับพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขการติดตั้ง และดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
2. รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี กรณีทางบริษัทเป็นผู้ติดตั้ง
3. สินค้าที่มีตำหนิจากการดำเนินการของบริษัทฯ
4. การกัดแทะจากปลวกและแมลง
5. การใช้สิทธิ์รับประกันสินค้าจะต้องแสดงใบรับประกันสินค้า และ ใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินมาแสดงทุกครั้ง

การรับประกันสำหรับพื้นที่มีตามกำหนดระยะเวลาดังนี้
* 0-3 ปี สามารถรับการคุ้มครองร้อยละ 100 ของจำนวนสินค้า
* 4-7 ปี สามารถรับการคุ้มครองร้อยละ 50 ของจำนวนสินค้า
* 8-11 ปี สามารถรับการคุ้มครองร้อยละ 30 ของจำนวนสินค้า
* 12-15 ปี สามารถรับการคุ้มครองร้อยละ 10 ของจำนวนสินค้า
ทั้งนี้เงื่อนไขการรับประกันมาจากการเห็นชอบและตกลงชองบริษัทฯ และผู้ซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อยกเว้นการรับประกัน
1. บริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่ได้ติดตั้งภายใต้มาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้ รวมถึงการดูแลรักษาไม่ได้ดูแลอย่างถูกวิธี
2. การใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับคำแนะนำโดยลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯหรือข้อบังคับของอาคารนั้น ๆ
3. เหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ หรือคราบจากสารแปลกปลอม อาทิ น้ำท่วม, เชื้อรา, คราบฝังลึก, ยางต้นไม้
4. การเปลี่ยนแปลงของสี หากมีการซื้อสินค้าจากเวลาที่ แตกต่างกันออกไป
5. การผูกรัดจากวัสดุที่บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้จัดส่ง
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกันสินค้าหากทางผู้ซื้อทำบัตรรับประกันสินค้าสูญหาย หรือไม่นำมาแสดงพร้อมใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกันหากผู้ซื้อไม่ส่งเอกสารรับประกันส่วนส่งคืนกลับบริษัทฯมาที่บริษัท

ข้อแนะนำการติดตั้งไม้พื้น เบื้องต้น (โปรดศึกษาคู่มือติดตั้งอย่างละเอียดอีกครั้ง)
1. ควรติดตั้งบนคอนกรีต มีการปรับระดับความชัน มาตราส่วน1:200 หรือ 0.29-0.30 องศา เพื่อให้น้ำไหลผ่านและไม่มีน้ำท่วมขัง
2. วางไม้ตงไทซัน เว้นระยะ 30cm. โดยฝังพุกบนคอนกรีต ทุกระยะ 40cm.และยึดไม้ตงด้วยสกรูเกลียวปล่อย
3. วางไม้พื้นไทซันแผ่นแรกให้ตรงและยึดสกรูข้างแผ่นด้านนอก โดยเว้นระยะห่างผนัง 5mm.
4. วางไม้พื้นแถวแรกให้ตรง ให้หัวท้าย-ไม้ ห่างกัน 3mm. และทำต่อแผ่นกันไปจนจบแถวแรก
5. ใส่คลิปพลาสติก เข้ากับด้านข้างของแผ่นไม้ แถวแรกด้านใน และยึดด้วยสกรูชุดคลิป
6. นำไม้พื้นไทซัน แถวที่สองมาวางและดันแผ่นไม้ เข้าคลิปของแถวแรก แนะนำให้วางลายเป็นแบบก่ออิฐ
7. แถวสุดท้าย หากขนาดไม้ไม่พอดีกับพื้นที่ให้ตัดให้พอดี แล้วใช้ไม้ปิดขอบปิดด้านข้าง โดยยึดสกรูห่างกัน 30cm.และปิดหัวสกรูด้วยเศษวัสดุชิ้นงานและขัดแต่งเพื่อความสวยงาม

ข้อแนะนำการติดตั้งไม้ระแนง เบื้องต้น (โปรดศึกษาคู่มือติดตั้งอย่างละเอียดอีกครั้ง)
1. หากพื้นผิวเป็นคอนกรีตให้ปรับระดับให้เรียบเสมอกัน หากติดตั้งบนโครงเหล็ก ให้จัดทำโครงเหล็กห่าง ตามขนาดการวางด้านของระแนง (โปรดศึกษารายการระยะโครงเหล็กที่คู่มือการขาย ณ.จุดขาย)
2. ติดตั้งไม้ระแนงโดยเว้นระยะช่องห่างของไม้ระแนงอย่างน้อย3mm.ขึ้นไป
3. เจาะรูนำไม้ระแนงด้วยดอกสว่าน 5/32″ ในระยะห่างเท่ากับโครงเคร่า ขว้านรูไม้ด้วยดอกสว่านขนาด 3/8 ความลึก 3มิลลิเมตร
4. ยึดไม้ระแนงด้วยสกรูเกรียวเข้ากับรูที่เจาะไว้โดยให้หัวสกรู ฝังไปในผิวไม้ 3มิลลิเมตร
5. ปิดหัวสกรูด้วยเศษวัสดุชิ้นงานและขัดแต่ง เพื่อความสวยงาม

ข้อแนะนำสำหรับไม้ผนัง เบื่องต้น (โปรดศึกษาคู่มือติดตั้งอย่างละเอียดอีกครั้ง)
1. หากพื้นเป็นคอนกรีตให้ปรับระดับให้เรียบเสมอกัน หากติดตั้งบนโครงเหล็กให้จัดทำโครงเหล็กระยะห่าง 40เซนติเมตร (แนวของเหล็กให้วางแนวเดียวกับไม้)
2. ยึดตงแถวที่ 1 เข้ากับผนังปูนด้วยพุกพลาสติกและสกรู ระยะห่างไม่เกิน40เซนติเมตร
3. ยึดตงแถวที่ 2 ให้มีระยะห่าง 30เซนติเมตร ในกรณีใช้โครงเหล็กให้ใช้สกรูยึดตงเข้ากับโครงเหล็ก
4. ติดตั้งแผ่นแรกด้วยชุดคลิปจนสุดแนวผนัง
5. นำแผ่นไม้แถวที่สองมาสวมเข้ากับคลิปแถวแรกโดยให้สลับรอยต่อแผ่นไม้ให้เป็นลายก่ออิฐ โดยเว้นระยะห่างแผ่นต่อแผ่นไว้ที่ 3มิลลิเมตร
6. ติดตั้งไม้แผ่นแถวที่สามจนสุดพื้นที่ โดยเว้นระยะด้านหัวและท้ายไม้3mm. และเว้นระยะไม้ที่ปลายพื้นที่ด้านละ 1.5เซนติเมตร โดยใช้ครอบฉากปิดไว้ด้านสุดท้าย
7. ปิดหัวสกรูด้วยเศษวัสดุชินงานและขัดแต่งเพื่อความสวยงาม

คำเตือน
1. ควรศึกษาสินค้า วิธีการติดตั้งสินค้าและข้อแนะนำคำเตือนอย่างเคร่งครัด และติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ
2. ห้ามใช้เป็นงานโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกโดยเด็ดขาด
3. ห้ามทาสีทับ หรือใช้กรด ด่างรุนแรง กับสินค้าโดยเด็ดขาด
4. ห้ามรับประทาน
5. สินค้าผลิตเรียนแบบธรรมชาติ อาจมีสีต่างกันบ้างเล็กน้อยและการซีดจางของสีและลายไม้อาจสึกกร่อนจากการใช้งาน หรือถูกสภาวะอากาศเป็นเวลานาน
6. ห้ามติดตั้งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขัง พื้นที่ชื่นแฉะ อับชื้น และไม่มีอากาศถ่ายเท
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันทุกกรณีหากสินค้าได้มีการปรับเปลี่ยนสภาพ หรือใช้งานแล้ว

การดูแลรักษา
1. ไม้เทียมไทซันเพื่อให้ไม้คงความสวยงามอยู่เสมอ ให้รักษาเสมือนดูแลไม้จริง ทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ
2. ไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังบริเวณไม้เป็นระยะเวลานาน
3. การทำความสะอาดสามารถใช้น้ำเปล่า ทำความทำความสะอาดได้ทั่วไป หากเกิดมีคราบสกปรกให้ใช้น้ำสบู่ผสมอ่อนๆ ทำความสะอาดคราบสกปรก
4. หากเกิดคราบหนักให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสวนผสม ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซน หรือ โซเดียมไฮไฮเปอร์คลอไรค์ ผสมน้ำ และทำความสะอาดคราบ